תקנון האתר

הפוך לדף הבית הפוך לעמוד הבית   הוסף את coachguide.co.il למועדפים שלך הוסף למועדפים
Coachguide.co.il עמוד הבית
אימון אישי, זוגיות, החלטות עסקיות, צמיחה אישית...   מעוניינים לקבל מידע נוסף? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו
חיפוש באתר
חיפוש באתר
 
 
קישורים מומלצים
WayToB
תות תקשורת ותוצאות
גיורא פריבס
כל הקישורים
+ הוספת קישור

תקנון האתר

הוספת תוכן לאתר

כללי

1. אתר CoachGuide www.CoachGuide.co.il  ("האתר") פועל לקידום המודעות והקהילה הרוחנית העוסקת בתחום ("מטרות האתר"); במסגרת זו, עשוי האתר לכלול, בין היתר,

מאגר מאמרים, קישורים לאתרים בעלי מטרות דומות למטרות האתר, פורום, פירסום סדנאות וחנות (יחד - "השירותים").

2. האתר מופעל על-ידי iMoon פתרונות תוכנה ("החברה") ונמצא בבעלותה.

3. השימוש באתר ובשירותים כפוף לתנאי הסכם זה. בכניסתך לאתר ו/או בשימושך בשירותים הינך מסכים לתנאי הסכם זה. אנא קרא תנאים אלו בעיון ובקפידה.

4. האמור בהסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מיועד לגברים ולנשים כאחד.

5. בהסכם זה ייוחסו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:

"מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה שהיא, ובכלל זה, בין היתר, במילים, סימנים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום, ולרבות אופן עיצוב המידע, כאמור.

"משתמש" – כל אדם אשר נכנס לאתר ו/או משתמש בשירותים ו/או במידע.

השימוש באתר ובשירותים

6. השימוש באתר ובשירותים הינו לשם קבלת המידע בלבד, ואין לעשות במידע כל שימוש אחר בכלל ושימוש למטרות מסחריות בפרט.

הגבלת אחריות

7. השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר, החברה, עובדיהם או מי מטעמם, בגין השימוש בשירותים והמידע, לרבות בגין תוכנם, צורתם, טיבם, תועלתם, נזקיהם (ככל שיהיו), מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך, לאישיותך, או התגובות שיעוררו (אם בכלל). השימוש בשירותים ובמידע יהיה תמיד על אחריותך הבלעדית והמלאה. בשום מקרה, מפעילי האתר, החברה, או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך, למי מטעמך או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ובשירותים, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים המוצעים באתר.

8. ידוע לך, שייתכנו ליקויים, טעויות ו/או אי דיוקים במידע ובשירותים ו/או בדרך העברתם, וכי מפעילי האתר והחברה, לרבות מנהליהם, עובדיהם או מי מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לכך.

9. החברה ומפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

10. מפעילי האתר, החברה, לרבות מנהליהם, עובדיהם או מי מטעמם אינם אחראיים לכך שהשרת, באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מוירוסים או מכל דבר אחר העלול לפגוע במחשב האישי של המשתמש ו/או של צד שלישי כלשהו.

11. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לך שמפעילי האתר, החברה, לרבות מנהליהם, עובדיהם או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של מפעילי האתר, החברה ו/או מי מטעמם.

שינויים בשירותים

12. החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את האתר, תוכנו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה המוחלט. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את סוג המידע והשירותים הניתנים במסגרת האתר, ובכלל זה על ידי הוספת שירותים או הפסקתם, או הפסקה מוחלטת של פעילות האתר.

קניין רוחני

15. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. קישור לאתר אינטרנט אחר אין בו כדי ללמד כי תוכן האתר האחר כאמור הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילי האתר, החברה, מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע המוצג באתרים האחרים ולשירותים המוצעים בהם.

16. האתר עשוי להכיל מידע על סדנאות שונות הנערכות ע"י צדדים שלישיים ו/או מידעעל יועצים או מנחים שונים בתחומים שונים ומגוונים.מובהר בזאת כי אין לראות במידע באתר כאמור משום המלצה או אחריות, מכל מין וסוג שהוא, של החברה ביחס לאותם סדנאות ו/או אחריות מכל מין וסוג שהוא לטיב המידע או היעוץ שיינתן באותם סדנאות או ע"י אותם יועצים ומנחים, והאחריות בהקשר זה תהיה על המשתמש בלבד. מובהר במפורש, כי מפעילי האתר, החברה, מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות בקשר לכך.

17. האתר עשוי לכלול גם מידע מטעם צדדים שלישיים. מפעילי האתר, החברה, מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש ו/או ההסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע המשתמש דרך קישור הקיים באתר החברה ו/או בגין שימוש, הסתמכות או מידע בגין על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על-ידי צדדים שלישיים.

18. הנך מתחייב שלא לכלול באתר, במסגרת הפורום או כל מסגרת אחרת המוצעת באתר, את התכנים הבאים: תכנים מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים המהווים פרסום של דבר תועבה, או כל תוכן אחר אשר מהווה הפרה של הוראת דין כלשהי; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא: תכנים המהווים פרסומת מסחרית ו/או - תכנים אשר אינם רלוונטיים למטרות האתר.(יחד - "התכנים הפסולים").

19. מפעילי האתר או מי מטעמם יהיו רשאים, אך לא חייבים, להוריד ו/או למחוק ו/או למנוע מראש כל פרסום של תכנים פסולים, וכן כל תוכן אחר, מכל מין וסוג שהוא, לפי שיקול דעתם הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקביעה אם תכנים מסוימים מהווים תכנים פסולים תהא נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר; כן יהיו רשאים מפעילי האתר או מי מטעמם לחסום ו/או למנוע את השימוש באתר בפני כל אדם שהוא, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

20. החברה, מפעילי האתר, או מי מטעמם, לא יישאו באחריות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שנגרם כתוצאה מהורדת תכנים מהאתר (בין תכנים פסולים ובין תוכן אחר) או מחסימת השימוש באתר בפני כל אדם שהוא.

21. למרות זכותה של החברה להוריד כל תוכן פסול או שיש בו הפרה של הוראות תנאי השימוש, אין החברה יכולה להתחייב כי היא תזהה תוכן כאמור וכי היא תספיק להוריד אותו לפני שייחשף בפני המשתמשים.

22. כל התכנים שיפורסמו על-ידיך באתר יהיו על אחריותך בלבד. ידוע לך, כי התכנים שאתה מוסר לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

23. החברה ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים על-ידי צדדים שלישיים. מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית. החברה לא תהיה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, שעלולות להיגרם למי שיחליט לפעול על בסיס תכנים אלו.

הרשמה; פרטיות

24. הרשמה איננה הכרחית כדי להשתמש באתר. יחד עם זאת, ייתכן, כי כדי שהמשתמש יוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר, הוא יידרש למלא טופס הרשמה ולספק את הנתונים הבאים: שמו, כתובתו, מספר טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני (יחד - "מידע אישי" ו - "משתמשים רשומים", בהתאמה). משתמש רשום אשר יהיה מעוניין לתקן או לעדכן את המידע האישי, כפי שנמסר על-ידיו, או משתמש רשום אשר לא יהיה חפץ עוד בשימוש בשירותים, מתבקש לשלוח דאר אלקטרוני ל - ContactUs@CoachGuide.co.il, והחברה תתקן או תמחוק, לפי העניין, את המידע האישי על אותו משתמש.

25. החברה תהיה רשאית להשתמש במידע האישי שנמסר על-ידי המשתמשים הרשומים לצורך הפעלת האתר, הצעת השירותים ואספקת השירותים, כמו גם כדי להודיע למשתמשים הרשומים, לרבות על-ידי משלוח דואר אלקטרוני למשתמש רשום, על שירותים נוספים המוצעים על-ידיה. החברה לא תמסור ו/או תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי, אלא ככל שהדבר נחוץ לצורך מתן השירותים למשתמשים הרשומים.

26. החברה עושה את מירב המאמצים כדי למנוע מצדדים שלישיים את אפשרות הגישה למידע האישי. החברה ממליצה למשתמשים לא לתת פרסום פומבי באתר ביחס לפרטים מזהים לגביהם, לרבות, שמם, כתובתם, מספר טלפון וכדומה. יחד עם זאת, בשל אופייה של רשת האינטרנט, לא ניתן למנוע לחלוטין את הגישה של צדדים שלישיים למידע האישי אשר יימסר על-ידי המשתמשים הרשומים, ונתינת המידע האישי על-ידי המשתמש הרשום תהיה באחריותו הבלעדית. מפעילי האתר, החברה, לרבות מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יישאו בכל אחריות בגין מידע אישי אשר יגיע, בדרך כלשהי, לצדדים שלישיים.

27. נוסף לשימוש במידע האישי, כאמור, החברה עשויה גם לאסוף מידע אנונימי לשימושה ו/או לשימוש צדדים שלישיים. מידע זה איננו מזהה את המשתמש באופן אישי, ומנוצל למטרות שיווקיות או לשיפור השירותים שהחברה מציעה. בדרך כלל, מידע זה נאסף באמצעות "נתוני תעבורה" ועשוי לחייב שימוש בעוגיות וכתובות IP המשמשים לזיהוי מחשבים. נתונים כאמור נאספים על-ידי החברה ונעשה בהם שימוש, גם ביחס למשתמשים שאינם משתמשים רשומים. החברה לא תצליב את המידע האנונימי שנאסף למידע האישי שנמסר על-ידי המשתמש הרשום. קרי – המידע האנונימי, כאמור, יהיה אנונימי גם ביחס למשתמשים הרשומים.

28. עוגיות הן קטעי מידע הנשלחים מאתר אינטרנט אל הכונן הקשיח במחשב המשתמש לצורך ניהול מעקב. עוגיות יכולות לשפר את השימוש באינטרנט על-ידי שמירת מידע על העדפותיו של המשתמש במסגרת אתר אינטרנט מסוים וכדומה. השימוש בעוגיות מקובל בתעשייה, ואתרי האינטרנט מנצלים אותן כדי לספק תכונות ורכיבים שימושים ללקוחותיהם. העוגיות עצמן אינן מזהות את המשתמש באופן אישי, אם כי הן מזהות את המחשב שלו. רוב דפדפני האינטרנט מסוגלים ביסודם לקבל עוגיות. אם ברצון המשתמש לבטל יכולת זו, הוא יוכל להגדיר את הדפדפן שלו כך שידחה עוגיות, אך בכך הוא עלול להגביל את אפשרויות ניצול האתר והשירותים. עוגיות כאמור יכולות להשלח למחשב המשתמש על-ידי החברה.

שונות

29. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אם תנאי השימוש באתר ישונו, החברה תודיע על כך על-ידי פרסום באתר, ותחילת תוקפם של תנאי השימוש החדשים כאמור יהיה מיום הפרסום, כאמור.

30. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

31. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל אביב - יפו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ביחס להסכם זה.

צור קשר

32. אם יש לך שאלות נוספות או שהנך מעוניין בהבהרות נוספות, נא צור עמנו קשר על-ידי משלוח דאר אלקטרוני אל - Contactus@CoachGuide.co.il

מאמרים אחרונים
מי אני ואיך אני מחליט? / שירן רז
סוד הכלים השלובים-אימון אישי ואסטרולוגיה / רות אהרוני
ואהבה יש? / בני מרגליות
יציבות רגשית / פלטיאל אריה
פרסומות

מודעות דרושים
ל- Coachguide.co.il דרוש/ה
מנהל/ת תוכן ושיווק לאתר, למשרה חלקית.
לפרטים נא לשלוח קו"ח למייל:
עמוד הבית | מאמרים | קישורים מומלצים | הזנת תכנים | יצירת קשר | תקנון האתר
  
האתר נבנה על-ידי  iMoon פיתוח תוכנה, בניית אתריםadli bilirkisi